โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน

รับบริจากอุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  ระหว่าง เมษยน 2558 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558

 

 

Login