รายงานรายรับ รายจ่าย จากงาน 36 ปีฯ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา