ศิษย์เก่าและปัจจุบันปรับปรุงข้อมูล

ด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร  จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าทุกท่านได้ปรับปรุงของท่าน และเพื่อนหากทราบ  เพื่อประโยชน์ต่อทางแผนกนและท่านเอง  โดยเข้าดำเนินการผ่านหน้า website แผนก http://www.electrical-surin.net/  ==> ทำเนียบศิษย์เก่า  ==>ค้นหาและปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า  ==>ค้นหาและปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์     

Login